Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

Identifikace správce osobních údajů

MIRAKULUM s.r.o.

Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov

Park Mirakulum, Topolová 629, Milovice 289 24

 

Jak a jaké shromažďujeme vaše osobní údaje  

Zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu zpracování:

 • personální  a mzdová agenda
 • plnění zákonných povinností, kalkulace mezd
 • účetní služby
 • vedení agend ekonomiky
 • Provoz
 • (správa, revize, BOZP, OOPP)
 • evidence a správa majetku
 • Prodej vstupného – poklady
 • bez evidence
 • Evidence úrazů
 • plnění povinností správce parku
 • Dodavatelé – nákup služeb
 • Zajištění provozu zábavného parku

 

Podrobné informace jsou k dispozici u správce osobních údajů, kde jsou uvedeny

 • Subjekty o kterých osobní údaje evidujeme
 • Zdroje osobních údajů, odkud osobní údaje získáváme
 • Jaké osobní údaje shromažďujeme, jedná se zejména o
  • identifikační údaje
  • adresní údaje
  • popisné údaje
 • Oblasti zpracování / subjekty / zákonnost / příjemci osobních údajů / lhůty uchování

 

Pokud jsou nám poskytnuty údaje jménem jiných osob, musíte zajistit, že tyto osoby nejprve obdrží naše Zásady ochrany osobních údajů.

Údaje od osob mladších než 13 let údaje nežádáme. Neposkytujte nám prosím žádné své osobní údaje, pokud k tomu není souhlas rodičů nebo zákonných zástupců. Pomozte nám prosím vést aktuální údaje – sdělte nám, pokud se změní vaše kontaktní údaje nebo váš preferovaný způsob kontaktu.

 

Jak mohou být vaše údaje použity 

Použití osobních údajů může být jen v souladu s právními předpisy EU pro ochranu údajů, musí být odůvodněné některým z právních důvodů. Informace jsou k dispozici u správce osobních údajů.

 

Dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů

Dodržování našich zákonných povinností souvisejících s vymáháním práva, regulátory a doručováním soudních písemností

I na nás jako správce osobních údajů se vztahují právní předpisy České republiky a jsme je povinni dodržovat.

Mezi tyto povinnosti patří poskytnutí vašich údajů donucovacím orgánům, regulátorům a soudům a dalším účastníkům soudních sporů v souvislosti s řízením nebo šetřením kdekoliv na světě, pokud tak musíme učinit.

Je-li to povolené, předáme všechny tyto žádosti přímo vám, nebo vás informujete před tím, než na ně budeme reagovat, ledaže by tím byla dotčena prevence nebo odhalování trestné činnosti.

Poskytnutí osobních údajů pro účely dodržování závazných požadavků týkajících se vašich údajů je zákonným požadavkem, který závisí na konkrétní žádosti.

 

Předávání třetím osobám

Osobní údaje mohou být předány třetím osobám, pokud bude zajištěno, že pro předání existuje právní důvod.

Jedná se zejména o státní organizace, které ze zákona mají k těmto údajům přístup.

Dále pojišťovny v případě vzniku úrazu v parku, naší smluvní partneři na úrovní zpracovatelů nebo dalších správců.

Informace jsou k dispozici u správce osobních údajů.

 

Ochrana www stránek

Pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů.

Veškeré vaše údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech naší společnosti nebo našich subdodavatelů či obchodních partnerů (nebo na zabezpečených fyzických nosičích) a přístup k nim a jejich používání se řídí našimi zásadami a standardy zabezpečení (nebo odpovídajícími standardy našich subdodavatelů či obchodních partnerů).

 

Jak zabezpečujeme vaše údaje 

Používáme celou řadu bezpečnostních opatření, včetně šifrování a nástrojů pro ověřování, abychom pomohli chránit a zachovat bezpečnost, integritu a dostupnost vašich údajů.

Ačkoliv nelze zaručit, že se přenos údajů přes internet nebo webové stránky nestane cílem kybernetických útoků, pracujeme spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery usilovně na tom, abychom zajistili fyzická, elektronická i procesní ochranná opatření na ochranu vašich údajů v souladu s platnými požadavky na ochranu údajů.

 

Používáme například tato opatření:

 • přísně omezený osobní přístup k vašim údajům na základě zásady potřebných znalostí a pouze pro sdělené účely,
 • předávání shromážděných údajů pouze v šifrované formě,
 • ukládání vysoce důvěrných údajů – např. informací o kreditních kartách – pouze v šifrované formě,
 • instalace firewallů pro IT systémy, které znemožňují neoprávněný přístup např. hackerů a
 • trvalé monitorování přístupu k IT systémům pro účely zjištění a zastavení zneužití osobních údajů.

 

Pokud jsme vám poskytli heslo (nebo pokud jste si zvolili heslo), které vám umožňuje přístup k určitým částem našich webových stránek nebo jakému jinému portálu, aplikaci nebo službě, kterou provozujeme, odpovídáte za zachování důvěrnosti tohoto hesla a dodržování dalších bezpečnostních postupů, o kterých vás informujeme. Žádáme vás, abyste heslo s nikým nesdíleli.

 

Jak dlouho údaje uchováváme 

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účel, pro který jsme je získali, a pro všechny další povolené související účely (například pokud jsou zapotřebí pro obranu před nárokem vzneseným proti nám).

Pokud jsou údaje používány pro dva účely, uchováváme je, dokud neuplyne poslední lhůta, ale přestaneme je používat pro účel, jehož kratší lhůta již uplynula.

Přístup k vašim údajům je omezen pouze na osoby, které je potřebují znát pro příslušný účel.

Naše lhůty pro uchování vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou zapotřebí, jsou buď nevratným způsobem anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány), nebo bezpečně zničeny.

Používání pro účely zákaznické podpory a marketingu:

Pokud jde o vaše údaje použité pro účely zákaznické podpory a marketingu, můžeme tyto údaje uchovávat pro daný účel po dobu až do odvolání po dni, kdy jsme naposledy obdrželi souhlas, abychom vám nabízeli zboží či služby, nebo po dni, kdy jste naposledy odpověděli na naše marketingové sdělení (kromě odhlášení zasílání dalších sdělení).

Použití pro účely plnění objednávky, soutěže a podobně:

Pokud jde o vaše údaje použité pro plnění smluvních povinností ve vztahu k vám, můžeme tyto údaje uchovávat po dobu, kdy zůstává smlouva platná, nebo dle potřeb zákona o účetnictví.

Pokud jsou řešeny nároky:

Ve vztahu k jakýmkoliv údajům, u nichž to přiměřeně považujeme za nezbytné pro obranu nebo vedení řízení nebo vznesení nároků vůči vám nám nebo třetí osobě, můžeme tyto údaje uchovávat, dokud lze nárok řešit.

 

Kontaktování naší společnosti, vaše práva na ochranu údajů a vaše práva na stížnost u orgánu pro ochranu údajů 

Pokud máte jakékoliv dotazy ve vztahu k našemu používání vašich údajů, kontaktujte nás prosím na emailové adrese gdpr@mirakulum.cz.

Máte právo:

 • požadovat, abychom vám poskytli další údaje o používání vašich údajů,
 • získat přístup k vašim osobním údajům a požadovat poskytnutí kopie údajů, které jste nám poskytli,
 • získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a – pokud to bude technicky proveditelné – máte právo na předání těchto údajů jinému správci, a to bez překážek, pokud se zpracování vašich údajů zakládá na vašem souhlasu nebo smlouvě a dochází k němu automatizovanými prostředky,
 • požadovat, abychom aktualizovali jakékoliv nepřesnosti v údajích, které uchováváme,
 • požadovat, abychom vymazali veškeré údaje, které již nemůžeme zpracovávat ze zákonných důvodů,
 • v případě, že se zpracování zakládá na souhlasu, a ve vztahu k jakémukoliv přímému marketingu vzít zpět souhlas s účinností do budoucna, abychom konkrétní zpracování ukončili,
 • vznést námitku vůči jakémukoliv zpracování, včetně profilování,] na základě oprávněných zájmů ve vaší konkrétní situaci, ledaže naše důvody pro toto zpracování převáží újmu na vašich právech na ochranu údajů,
 • požadovat, abychom omezili, jak používáme vaše údaje, např. během šetření stížnosti.

Vaše uplatnění těchto práv podléhá určitým výjimkám pro účely ochrany veřejného zájmu (např. prevence nebo odhalování trestné činnosti), našich zájmů (např. zachování právních výsad) nebo práv a svobod dalších osob. Pokud některá z těchto práv uplatníte, prověříme vaše oprávnění a budeme reagovat bez zbytečného prodlení, nejpozději však do jednoho měsíce. Ve složitých případech nebo v případě obdržení většího počtu žádosti může být tato lhůta prodloužena o další dva měsíce, o čemž vás budeme informovat.

Pokud jste nespokojeni s naším používáním vašich údajů nebo naší reakcí na jakékoliv uplatnění těchto práv, můžete vznést stížnost u svého orgánu pro ochranu údajů (https://www.uoou.cz/).

 

5/5

Nabízíme bezkonkurenční komfort pro rodiny s dětmi, včetně parkování zdarma. K dispozici jsou udržované piknikové louky, příjemné posezení, dostatek stínu, čisté toalety a široká nabídka kvalitního občerstvení v celém parku. 

4,8 z 5 / dlouhodobě dosahujeme vysokého hodnocení

Děkujeme za spolupráci

Naši partneři

Hlavní partner
Mirakulum-Hlavni-Partner_Generali_Ceska_pojistovna_BWMirakulum-Hlavni-Partner_Generali_Ceska_pojistovna
Partneři
Mirakulum-Partneri_Pigy_BWMirakulum-Partneri_Pigy
Mirakulum-Partneri_Unilever_BWMirakulum-Partneri_Unilever
Mirakulum-Partneri-logo_Pojizeri_a_Polabi_BWMirakulum-Partneri-logo_Pojizeri_a_Polabi
Mirakulum-Partneri_Denik_BWMirakulum-Partneri_Denik
Mirakulum-Partneri_Globus_BWMirakulum_Partneri_Globus
Mirakulum_Partneri_Alpinepro_BWMirakulum_Partneri_Alpinepro
Mirakulum-Partneri_Prima_BWMirakulum-Partneri_Prima
Mirakulum-Partneri_Olymptoy_BWMirakulum-Partneri_Olymptoy
Mirakulum-Partneri_Zpromotion_BWMirakulum-Partneri_Zpromotion
Mirakulum_Partneri_Divadlo_Palace_BWMirakulum_Partneri_Divadlo_Palace
Mirakulum-Partneri_Radio_Blanik_BWMirakulum-Partneri_Radio_Blanik
Mirakulum-Partneri_Rolly_Toys_BWMirakulum-Partneri_Rolly_Toys
Mirakulum-Partneri_Meyvin.cz_BWMirakulum-Partneri_Meyvin.cz
Mirakulum-Partneri_Kudy_z_nudy_BW.pngMirakulum-Partneri_Kudy_z_nudy.png
Mirakulum-Partneri_Koli_BWMirakulum-Partneri_Koli
Mirakulum-Partneri_Pompo_BWMirakulum-Partneri_Pompo
Mirakulum-Partneri_Innogy_BWMirakulum-Partneri_Innogy
Mirakulum-Partneri_Staropramen_BWMirakulum-Partneri_Staropramen
Mirakulum-Partneri_Stezka_korunami_stromu_Krkonose_BWMirakulum-Partneri_Stezka_korunami_stromu_Krkonose
Mirakulum_Partneri_EMS_Liberec_BWMirakulum_Partneri_EMS_Liberec