Návštěvní řád a platební podmínky

Jak to u nás funguje

Návštěvní řád

Parku Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice

NÁVŠTĚVNÍCI PARKU MIRAKULUM VSTUPEM DO AREÁLU PARKU SOUHLASÍ S TÍMTO NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM A JSOU POVINNI SE JÍM ŘÍDIT PO CELOU DOBU SVÉ NÁVŠTĚVY PARKU.

 1. Provozovatelem parku Mirakulum (dále též jen „park“) je společnost MIRAKULUM s.r.o., IČO: 25266454, se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov.
 2. Vstup do parku Mirakulum a pobyt v něm je povolen pouze s platnou vstupenkou.
 3. V případě potřeby dočasného opuštění parku v průběhu návštěvního dne obdrží návštěvník u kontroly vstupenek vrácenku. Pro bezplatný návrat do parku předloží návštěvník tuto vrácenku a vstupenku. Bez těchto podmínek nebude návštěvníkovi bezplatný návrat do parku na již použitou vstupenku umožněn.
 4. Pobyt v parku je na vlastní nebezpečí návštěvníka, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Vstup dětem do 15 let je povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
 5. Návštěvníci berou na vědomí, že nárok na vstup zdarma mají děti do výšky 90 cm. Nárok na takový bezplatný vstup je provozovatel oprávněn kontrolovat kdykoliv průběhu návštěvy parku. Pokud bude zjištěno, že dítě nárok na vstup zdarma nemá a současně se neprokáže platnou vstupenkou, je doprovázející osoba povinna dítěti vstupenku bezodkladně dokoupit.
 6. Jsou-li u herních prvků umístěny zvláštní instrukce, je návštěvník povinen se jimi řídit.
 7. Povrch a teplota herních zařízení může být ovlivněna okolní teplotou a může znemožnit jejich použití. Osoba vykonávající dozor dětí je povinna tuto okolnost zkontrolovat a případně dítěti zamezit vstup na herní prvek.
 8. Na herní prvky je zakázáno vstupovat v bezpečnostní helmě na kola. Vstup na atrakce (kromě trampolín a vulkánu) pouze v pevné obuvi.
 9. Do parku Mirakulum není povolen vstup se zvířaty.
 10. Je zakázáno dotýkat se zvířat, krmit je (kromě areálu kontaktní Zoo, kde je možno zvířata krmit k tomu určeným krmivem) a vhazovat různé předměty do expozic. Návštěvník svým chováním nesmí zvířata rušit a nijak je ohrožovat.
 11. Do parku je zakázáno vstupovat s jízdními koly, dětskými odrážedly, koloběžkami, segwayi apod. V parku není povoleno používat drony či jiná podobná zařízení bez předchozího souhlasu provozovatele.
 12. Zákaz kouření mimo kuřácké zóny, v souladu se zákonem č.65/2017 sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety.
 13. Manipulace s otevřeným ohněm je povolena pouze ve vyhrazených prostorách parku.
 14. Do parku Mirakulum je zakázáno vnášet zbraně, výbušné látky, hořlaviny, zábavní pyrotechniku omamné, psychotropní, alkoholické či jiné toxické látky a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo na majetku parku anebo ostatních osob.
 15. Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům parku, udržovat čistotu a pořádek.
 16. Do parku nebude povolen vstup osobám: podnapilým, pod vlivem omamných či psychotropních látek nebo jinak narušujícím provoz parku nebo bezpečnost a mohou být obsluhou parku vykázány.
 17. V případě hrubého porušení návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění parku a zamezit jeho vstup do parku. Při opuštění parku z důvodu porušení návštěvního řádu se vstupné nevrací.
 18. V parku je zakázáno ničit zeleň, majetek parku a majetek jiných osob.
 19. V parku je povoleno vstupovat na trávníky a pořádat pikniky.
 20. Návštěvníci parku si mohou do areálu přinést vlastní potraviny.
 21. Ve Vodním světě, na Farmě a na Autodromu jsou návštěvníci povinni řídit se návštěvním řádem platným pro danou zónu.
 22. Provozovat jakoukoli výdělečnou činnost v parku je možné jen s předchozím souhlasem provozovatele.
 23. Do podzemních chodeb je nutné mít baterku či jiné osvětlení.
 24. Návštěvník svým vstupem do areálu parku Mirakulum dává svolení s pořizováním zvukových i obrazových záznamů své osoby, které mohou být pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu parku, k propagačním účelům parku Mirakulum, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení. Osoby pořizující výše uvedené záznamy jsou vždy viditelně označeny.
 25. Návštěvník bere na vědomí, že v areálu parku Mirakulum je instalován kamerový systém sloužící pro potřeby provozovatele parku k zajištění bezpečnosti návštěvníků.
 26. Návštěvníci jsou povinni se v případě nestandardní bezpečnostní situace řídit pokyny zaměstnanců parku Mirakulum či příslušníků Integrovaného záchranného systému.
 27. Provozovatel si vyhrazuje právo, v případě nutnosti nebo z provozních důvodů, některé prvky nebo části parku uvést mimo provoz. 
 28. Provozovatel si vyhrazuje právo otevřít pouze potřebný počet občerstvení a v průběhu dne tento počet měnit.
 29. Předem zakoupené vstupenky nelze uplatnit ve vyhlášené dny, jedná se o jeden víkend na jaře a jednu sobotu na podzim. Termíny budou předem zveřejněny na www.mirakulum.cz
 30. V případě nepřízně počasí nebo nečekané změny, nevzniká nárok na vrácení vstupného.
 31. Vykonávat potřebu je povoleno pouze na místech k tomu určených – WC.
 32. V případě vzniku úrazu či pokud jste svědkem úrazu jiného návštěvníka, bezodkladně kontaktujte přítomnou zdravotnickou službu na čísle: +420 734 255 023.
 33. Použití herních prvků je možné obvyklým způsobem, dle jejich typu a charakteru.
 34. Na herních prvcích platí zákaz lezení na částech, které k tomu nejsou určeny.
 35. Skluzavky, tobogány a tubusy je možné používat vsedě, případně vleže na zádech, ale v obou případech vždy nohama napřed. Skluzy se nesmí používat pro výstup nahoru. Při klouzání je zakázané zastavovat v dráze, nebo dráhu užívat více než jedním uživatelem.
 36. Prvky, které mají přesně definovaná místa pro uživatele (houpačky, lanovky…) smí tato místa obsazovat pouze jeden uživatel.

Obchodní podmínky

MIRAKULUM s.r.o.
IČ: 252 66 454
DIČ: CZ25266454
Sídlo: Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. C 11336

1. UVODNÍ USTANOVENÍ

1.1   Společnost MIRAKULUM s.r.o., IČ: 252 66 454, se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp.zn. C 11336 (dále jen „prodávající“), je provozovatelem zábavního parku Mirakulum na adrese Topolová 629, 289 24  Milovice (dále jen „park Mirakulum“).

1.2   Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) o prodeji zboží uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) umístěného na internetové adrese www.mirakulum.cz s fází objednávání nebo nakupování do webového nákupního košíku prodejního systému ColosseumTicket společnosti Perfect System, s.r.o. (dále jen „webová stránka“ nebo „webové rozhraní obchodu“).

1.3 Předmětem kupní smlouvy jsou zejména vstupenky, dárkové poukazy, permanentky a jiné poukazy či potvrzení na služby poskytované v provozní době v provozovně prodávajícího, tedy v parku Mirakulum (dále společně jen jako „zboží“). V případě, že by úplatné pořízení některého zboží pořízené pomocí internetového obchodu na webové stránce nebylo koupí ve smyslu § 2079 a násl. občanského zákoníku, použijí se tyto obchodní podmínky společně s kogentními ustanoveními občanského zákoníku obdobně.

1.4   Kupujícím může být spotřebitel (vždy fyzická osoba) nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba). Spotřebitelem je ten, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že bude považován za podnikatele.

1.5   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že cena konkrétního zboží či právo na jejich zakoupení (zejména vstupenky, permanentky, apod.) je vázána na splnění určitých podmínek (např. sleva pro děti, sleva pro důchodce, skupinová sleva, sleva pro rodiny s dětmi) a/nebo se vztahuje na konkrétní osobu (např. nepřenosné vstupenky a poukazy vystavené na jméno), je kupující či jiná osoba je uplatňující při jejich uplatnění v areálu parku Mirakulum povinna prokázat splnění těchto podmínek.

2.3   Dodání zboží bude provedeno, v případě, že to jeho povaha umožňuje (např. vstupenka s čárovým či obdobným kódem), jeho zasláním ve formátu PDF na elektronickou emailovou adresu, kterou kupující uvede v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupující je povinen si elektronicky dodané zboží na své náklady vytisknout tak, aby zboží bylo strojově čitelné při jeho uplatnění v areálu parku Mirakulum. V případě, že elektronické doručení je vyloučeno, obsahuje webové rozhraní obchodu také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 2. b) způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 3. c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, je-li tato náležitost s ohledem na charakter zboží relevantní a
 4. d) informace o nákladech spojených s dodáním zboží, je-li tato náležitost s ohledem na charakter zboží relevantní

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.5   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující vkládat zboží do online nákupního košíku a volit dostupný způsob doručení produktů a způsob platby.

2.6   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny osobní údaje a informovat prodávajícího o jejich změně. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Prodávající je oprávněn nepřesné a nepravdivé osobní údaje vymazat.

2.7   Zásady zpracování a ochrany osobních údajů jsou popsány v samostatném dokumentu, který je k dispozici zde.

2.8   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

2.9   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, případně předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.10 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Po vzniku kupní smlouvy dle věty první tohoto článku může být kupní smlouva ukončena odstoupením od smlouvy dle čl. 4 obchodních podmínek.

2.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.12 Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s obchodními podmínkami.

2.13 Běžná provozní doba internetového obchodu je 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kupující bere  na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí prodávajícímu bezhotovostně kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány (tzv. kartou online) nebo bankovním převodem.

3.2   Jednotlivé anebo jiné způsoby platby jsou nabízeny a akceptovány dle aktuální dostupnosti, respektive podle toho, o jaké konkrétní zboží a čas nákupu jde. Kupující respektuje možnosti nabízené ve webovém rozhraní a online nákupním košíku, zvláště při kombinovaném nákupu různých druhů produktů.

3.3   Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, je-li to vzhledem k charakteru zboží relevantní. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.4   Zboží bude prodávajícím odesláno kupujícímu po úhradě celé kupní ceny, nejpozději však do tří pracovních dnů. Úhradou se rozumí připsání odpovídající částky na účet prodávajícího.

3.5   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6   Platnost vstupenek, permanentek, poukazů apod. je omezena na sezónu kalendářního roku, ve kterém bylo takové zboží zakoupeno, kdy rozhodným okamžikem je datum uzavření kupní smlouvy. V případě zakoupení zboží po uplynutí sezóny v daném kalendářním roce je takové zboží platné pro období sezóny bezprostředně následující. Sezónou se rozumí otevírací doba parku Mirakulum v období duben až říjen (včetně) daného roku. V příslušné sezóně musí být zakoupené zboží uplatněno v parku Mirakulum, přičemž po jejím marném uplynutí platnost zboží, které se k takové sezóně vztahuje, zaniká. Kupující v takovém případě nemá právo na slevu z kupní ceny nebo na její vrácení, a to ani v případě, že služby odpovídající tomuto zboží nebyly vyčerpány.

3.7   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

4.1   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. a) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže tyto služby byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží slouží k uplatnění služeb v rámci parku Mirakulum (např. vstupenka) a tyto služby byly splněny. Kupující tedy bere na vědomí, že odstoupit od kupní smlouvy na zboží sloužící k následnému uplatnění služeb v případě, že tyto služby byly již prodávajícím poskytnuty, je vyloučeno. Kupující dále bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu; toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy zboží sloužící k uplatnění služeb v rámci parku Mirakulum šlo uplatnit jen v konkrétním termínu (např. silvestrovský program, speciální akce atd.) nebo na případy, kdy si kupující na podkladě poukazu či voucheru zarezervuje určitý termín, kdy má být služba prodávajícím poskytnuta.

4.2   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny parku Mirakulum či na adresu elektronické pošty prodávajícího skoly@mirakulum.cz. Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde.

4.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že jde o zboží, které bylo zasláno na elektronickou adresu kupujícího (např. vstupenka s čárovým či obdobným kódem) nebo v případě, že zboží může být rozmnožováno kopírováním, provede prodávající v případě odstoupení kupujícího od smlouvy zneplatnění zboží v elektronickém systému prodávajícího; takto zneplatněné zboží nelze užít ke svému původnímu účelu a v případě jeho uplatnění kupujícím nebo jakoukoliv jinou osobou nebude prodávajícím přijato. Prodávající je povinen zneplatnit zboží způsobem dle předchozí věty ihned po doručení oprávněného odstoupení kupujícího.

4.4   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal, nebo před tím, než dojde k zneplatnění zboží způsobem dle čl. 4.3 obchodních podmínek.

4.5   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to stejným způsobem a stejnou platební metodou, jakou došlo k zaplacení zboží.

4.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8   Práva na odstoupení od kupní smlouvy uvedená v tomto článku obchodních podmínek se týkají pouze smluvních vztahů, kdy na straně kupujícího vystupuje spotřebitel.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1   V případě, že je zboží dodáváno elektronicky na elektronickou adresu kupujícího dle čl. 2.3 obchodních podmínek, je kupující povinen ihned po doručení zboží na svou elektronickou adresu toto zboží řádně zkontrolovat.

5.2   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) je zboží v odpovídajícím množství a míře,
 4. d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3   Kupující je oprávněn uplatnit právo u vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li platnost vstupenky, permanentky, poukazu apod. časově omezena (viz čl. 3.6 obchodních podmínek), odpovídá prodávající za vady zboží, které kupující uplatnil pouze v době takové platnosti.

6.3   Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; odstranění vady opravou věci; přiměřenou slevu z kupní ceny; odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

6.4   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající může podle své volby odstranit vadu opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

6.5   Reklamaci je možné uplatnit elektronickou poštou na adrese skoly@mirakulum.cz nebo telefonicky na čísle +420 734 154 484 (denně 08.00 – 18.00 hod), případně osobně v provozní době parku Mirakulum na adrese provozovny Topolová 629, Milovice, nebo korespondenčně na adrese Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující prodávajícímu sdělil, že uplatňuje reklamaci.

6.6   V případě, že zboží má podobu vstupenky, dárkového poukazu, permanentky nebo jiného poukazu či potvrzení na služby a zboží poskytované v provozovně prodávajícího, neručí prodávající za jeho ztrátu, odcizení, poškození nebo zneužití jakoukoliv třetí osobou. Služby, které kupující na podkladě zboží dle předchozí věty nevyužil, propadají a prodávající není povinen kupujícímu vracet jejich cenu nebo poměrnou část ceny.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3   Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy skoly@mirakulum.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a k poskytování odpovídajících služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5   Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.6   Kupující bere na vědomí, že další práva a povinnosti smluvních stran vyplývají z Návštěvního řádu parku Mirakulum, který je přístupný na pokladnách a je uveřejněn na webových stránkách parku Mirakulum. Kupující se zavazuje Návštěvní řád dodržovat a řídit se jím.

8. UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač nebo jiné obdobné zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

10. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. K rozhodování případných sporů jsou příslušné obecné soudy ČR.

10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice, adresa elektronické pošty skoly@mirakulum.cz, telefon +420 734 154 484.

10.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2018 a ruší předchozí znění obchodních podmínek včetně jejich součástí. Ustanovení odst. 1.7 tím není dotčeno.

 PRAVIDLA PRO PERMANENTKY A JEJICH DRŽITELE

VOUCHER JE NUTNÉ NA POKLADNĚ VYMĚNIT ZA KARTU

Permanentka se vydává na jméno a je nepřenosná

Návštěvník je povinen předložit společně s permanentkou i průkaz totožnosti

Permanentka musí být bez úprav a nepoškozená

Zakoupené permanentky se nevrací ani nevyměňují

Při ztrátě i odcizení permanentky, bude účtován správní poplatek 250 Kč.

Při zakoupení permanentky jsou návštěvníci povinni řídit se návštěvním řádem parku Mirakulum https://bit.ly/3AJIGVr

Park si vyhrazuje práva na neuplatnění permanentek v předem určené dny (Pigy, Generali a jiné). Dny ve kterých se tyto akce budou konat, budou včas vyvěšeny na stránkách www.mirakulum.cz

Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na permanentce, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel

Jakékoli kopírování či zneužití této permanentky může být trestné

Držitel permanentky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní. GDPR https://bit.ly/3BKaWbT

4.8/5

Nabízíme bezkonkurenční komfort pro rodiny s dětmi, včetně parkování zdarma. K dispozici jsou udržované piknikové louky, příjemné posezení, dostatek stínu, čisté toalety a široká nabídka kvalitního občerstvení v celém parku. 

4,8 z 5 / dlouhodobě dosahujeme vysokého hodnocení

Děkujeme za spolupráci

Naši partneři

Hlavní partner
Mirakulum-Hlavni-Partner_Generali_Ceska_pojistovna_BWMirakulum-Hlavni-Partner_Generali_Ceska_pojistovna
Partneři
Mirakulum-Partneri_Pigy_BWMirakulum-Partneri_Pigy
Mirakulum-Partneri_Unilever_BWMirakulum-Partneri_Unilever
Mirakulum-Partneri-logo_Pojizeri_a_Polabi_BWMirakulum-Partneri-logo_Pojizeri_a_Polabi
Mirakulum-Partneri_Denik_BWMirakulum-Partneri_Denik
Mirakulum-Partneri_Globus_BWMirakulum_Partneri_Globus
Mirakulum_Partneri_Alpinepro_BWMirakulum_Partneri_Alpinepro
Mirakulum-Partneri_Prima_BWMirakulum-Partneri_Prima
Mirakulum-Partneri_Olymptoy_BWMirakulum-Partneri_Olymptoy
Mirakulum-Partneri_Zpromotion_BWMirakulum-Partneri_Zpromotion
Mirakulum-Partneri_Radio_Blanik_BWMirakulum-Partneri_Radio_Blanik
Mirakulum-Partneri_Rolly_Toys_BWMirakulum-Partneri_Rolly_Toys
Mirakulum-Partneri_Meyvin.cz_BWMirakulum-Partneri_Meyvin.cz
Mirakulum-Partneri_Koli_BWMirakulum-Partneri_Koli
Mirakulum-Partneri_Pompo_BWMirakulum-Partneri_Pompo
Mirakulum-Partneri_Innogy_BWMirakulum-Partneri_Innogy
Mirakulum-Partneri_Staropramen_BWMirakulum-Partneri_Staropramen
Mirakulum-Partneri_Stezka_korunami_stromu_Krkonose_BWMirakulum-Partneri_Stezka_korunami_stromu_Krkonose
Mirakulum_Partneri_EMS_Liberec_BWMirakulum_Partneri_EMS_Liberec