Regulamin Parku i warunki płatności

Jak to u nas działa

Regulamin Parku

Parku Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice

WSZYSCY ODWIEDZAJĄCY, KTÓRZY WCHODZĄ NA TEREN PARKU MIRACULUM, ZGADZAJĄ SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I SĄ ZOBOWIĄZANI DO JEGO PRZESTRZEGANIA PRZEZ CAŁY OKRES PRZEBYWANIA NA TERENIE PARKU.

 1. Zarządcą Parku Mirakulum (dalej jako „Park“) jest spółka MIRAKULUM s.r.o., IČO(REGON): 25266454, z siedzibą pod adresem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov.
 2. Wstęp i pobyt na terenie Parku Mirakulum jest dozwolony wyłącznie na podstawie ważnego biletu wstępu.
 3. W przypadku konieczności chwilowego opuszczenia Parku w dniu zwiedzania odwiedzający otrzyma w kasie biletowej tzw. „bilet powrotny”. W celu bezpłatnego powrotu do Parku odwiedzający powinien okazać „bilet powrotny” oraz bilet wstępu. Bez „biletu powrotnego” odwiedzający nie będzie mógł bezpłatnie wrócić do Parku na podstawie wykorzystanego już biletu.
 4. Korzystanie z Parku odbywa się na własne ryzyko odwiedzającego. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą ich rodzice, uprawniony przedstawiciel lub inna osoba pełnoletnia. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą wejść na teren Parku wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.
 5. Odwiedzający przyjmują do swojej wiadomości, że wstęp wolny przysługuje dzieciom do 90 cm wzrostu. Zarządca może sprawdzić w dowolnym momencie pobytu w Parku, czy danej osobie przysługuje prawo do takiego bezpłatnego wstępu. Jeśli zarządca stwierdzi, że ​danemu ​dziecku nie przysługuje prawo do bezpłatnego wstępu i jednocześnie nie posiada ono ważnego biletu, osoba towarzysząca jest zobowiązana do niezwłocznego zakupu biletu dla dziecka.
 6. Jeżeli w pobliżu poszczególnych atrakcji umieszczone są specjalne instrukcje, odwiedzający jest zobowiązany do ich przestrzegania.
 7. Powierzchnia i temperatura urządzeń mogą być uzależnione od temperatury otoczenia i mogą uniemożliwić ich użytkowanie. Osoba sprawująca opiekę nad dziećmi jest zobowiązana do sprawdzenia tej okoliczności i w razie potrzeby uniemożliwienia dziecku wejścia na daną atrakcję.
 8. Zabrania się wchodzenia na atrakcje w kasku rowerowym. Wchodzenie na atrakcje (oprócz trampolin i wulkanu) jest dozwolone wyłącznie w solidnym obuwiu.
 9. W Parku Mirakulum obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
 10. Zabrania się dotykania zwierząt, karmienia ich (poza terenem kontaktowego zoo, gdzie istnieje możliwość karmienia zwierząt specjalnym pokarmem przeznaczonym do tego celu) oraz wrzucania do wybiegu różnych przedmiotów. Odwiedzający nie może przeszkadzać zwierzętom ani w żaden sposób im zagrażać.
 11. Na teren Parku zabrania się wnoszenia rowerów, rowerków biegowych, hulajnóg, segwayów itp. Na terenie Parku zabrania się używania dronów lub innych podobnych urządzeń bez uprzedniej zgody zarządcy.
 12. Na terenie Parku obowiązuje zakaz palenia poza strefami palenia, zgodnie z ustawą nr 65/2017 Dz.U., o ochronie zdrowia przed szkodliwym działaniem substancji uzależniających. Zakaz dotyczy również papierosów elektronicznych.
 13. Posługiwanie się otwartym ogniem jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach Parku.
 14. Na teren Parku Mirakulum zabrania się wnoszenia broni, substancji wybuchowych, materiałów łatwopalnych, fajerwerków, środków odurzających i psychotropowych, napojów alkoholowych lub innych substancji toksycznych oraz innych niebezpiecznych przedmiotów mogących spowodować uszczerbek na zdrowiu lub mieniu Parku lub innych osób.
 15. Odwiedzający mają obowiązek odnosić się z szacunkiem do innych gości Parku, dbać o czystość i porządek.
 16. Osoby będące w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych lub w inny sposób zakłócające funkcjonowanie lub bezpieczeństwo nie będą wpuszczane na teren Parku i mogą zostać wyproszone przez obsługę.
 17. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu Parku, zarządca zastrzega sobie prawo do wyproszenia odwiedzającego z Parku i uniemożliwienia mu wstępu na teren Parku. W przypadku opuszczenia Parku z powodu naruszenia regulaminu opłata za bilet wstępu nie podlega zwrotowi.
 18. Na terenie Parku nie wolno niszczyć zieleni, mienia Parku oraz mienia osób trzecich.
 19. Na terenie Parku można wchodzić na trawniki i organizować pikniki.
 20. Odwiedzający mogą wnosić na teren Parku własne wyżywienie.
 21. W Wodnym Świecie, na Farmie i Autodromie odwiedzający zobowiązani są do przestrzegania stosownego regulaminu obowiązującego w danej strefie.
 22. Prowadzenie jakiejkolwiek działalności zarobkowej na terenie Parku jest możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą zarządcy.
 23. Wchodząc do Parku Mirakulum odwiedzający wyraża zgodę na tworzenie nagrań audio i wideo swojej osoby, które mogą być wykonane podczas jego pobytu w Parku, w celach promocyjnych Parku Mirakulum, bez prawa do odszkodowania oraz bez ograniczeń czasowych lub przestrzennych. Osoby tworzące wyżej wymienione nagrania są zawsze wyraźnie oznakowane.
 24. Odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że na terenie Parku Mirakulum jest zainstalowany system kamer na potrzeby zarządcy Parku w celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym.
 25. Odwiedzający są zobowiązani stosować się do poleceń pracowników Parku Mirakulum lub członków Zintegrowanego Systemu Ratownictwa w przypadku zaistnienia niestandardowej sytuacji bezpieczeństwa.
 26. Zarządca zastrzega sobie prawo, w razie konieczności lub ze względów eksploatacyjnych, do wyłączenia z eksploatacji niektórych atrakcji lub części Parku.
 27. Zarządca zastrzega sobie prawo do otwierania tylko niezbędnej liczby punktów gastronomicznych i zmiany tej liczby w ciągu dnia.
 28. Bilety wstępu zakupione w przedsprzedaży nie mogą zostać wykorzystane w określonych dniach, tj. jeden weekend w okresie wiosennym i jedna sobota w okresie jesiennym. Konkretne terminy zostaną opublikowane z wyprzedzeniem na stronie www.mirakulum.cz
 29. W przypadku złej pogody lub nieoczekiwanych zmian odwiedzającemu nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za bilet wstępu.
 30. Potrzeby fizjologiczne można załatwiać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych – WC.
 31. W razie wypadku lub gdy jesteś świadkiem wypadku innej osoby odwiedzającej, niezwłocznie skontaktuj się z obecną na miejscu służbą medyczną pod numerem: +420 734 255 023.

Warunki Handlowe

MIRAKULUM s.r.o.
IČ(REGION): 252 66 454
DIČ(NIP): CZ25266454
Siedziba: Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov
Spółka wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w mieście Hradec Králové pod nr C 11336.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1   Spółka MIRAKULUM s.r.o., IČ(REGON): 252 66 454, z siedzibą pod adresem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w mieście Hradec Králové pod nr C 11336 (dalej tylko „Sprzedawca“), jest zarządcą parku rozrywki Mirakulum pod adresem Topolová 629, 289 24 Milovice (dalej tylko „Park Mirakulum“).

1.2   Niniejsze Warunki Handlowe Sprzedawcy (dalej tylko „Warunki Handlowe“) regulują, zgodnie z § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., Kodeksu Cywilnego (dalej tylko „Kodeks Cywilny”), wzajemne prawa i obowiązki umawiających się stron powstałe w związku lub na podstawie Umowy Kupna-Sprzedaży towarów (dalej tylko „Umowa Kupna-Sprzedaży“) zawartej pomiędzy Sprzedawcą a inną osobą (dalej tylko „Kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy (dalej tylko „sklep internetowy“), znajdującego się pod adresem internetowym  www.mirakulum.cz

w którym Kupujący przechodzi przez etapy składania zamówień i umieszczania towaru w internetowym koszyku zakupów systemu sprzedaży ColosseumTicket spółki Perfect System, s.r.o. (dalej tylko „strona internetowa“ lub „interfejs internetowy sklepu“).

1.3   Przedmiotem Umowy Kupna-Sprzedaży są w szczególności bilety wstępu, bony podarunkowe, karnety i inne bony lub potwierdzenia usług świadczonych w godzinach pracy w siedzibie Sprzedawcy, tj. w Parku Mirakulum (łącznie zwane „towarem”). W przypadku, gdy odpłatny zakup któregokolwiek towaru zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej nie byłby zakupem w rozumieniu § 2079 i nast. Kodeksu Cywilnego, niniejsze Warunki Handlowe stosuje się łącznie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

1.4   Kupującym może być konsument (zawsze osoba fizyczna) lub przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna). Konsumentem jest osoba, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę Kupna-Sprzedaży lub inną czynność prawną, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub samodzielnym wykonywaniem zawodu. Przedsiębiorcą jest osoba prowadząca we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność działalność gospodarczą lub zawodową, z zamiarem ciągłego jej wykonywania w celu osiągnięcia zysku. Dla potrzeb ochrony konsumenta za przedsiębiorcę uważana jest również każda osoba, która zawiera umowy związane z własną prowadzoną działalnością handlową, produkcyjną lub podobną albo samodzielnym wykonywaniem swojego zawodu, ewentualnie osoba, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy. Jeśli Kupujący poda swój numer identyfikacyjny w zamówieniu, przyjmuje do wiadomości, że zostanie uznany za przedsiębiorcę.

1.5   W Umowie Kupna-Sprzedaży można uzgodnić postanowienia odbiegające od Warunków Handlowych. Odmienne postanowienia Umowy Kupna-Sprzedaży mają pierwszeństwo przed postanowieniami Warunków Handlowych.

1.6   Warunki Handlowe stanowią integralną część Umowy Kupna-Sprzedaży. Umowa Kupna-Sprzedaży i Warunki Handlowe są sporządzone w języku czeskim. Umowę Kupna-Sprzedaży można zawrzeć w języku czeskim.

1.7   Sprzedawca może zmienić lub uzupełnić brzmienie Warunków Handlowych. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków Handlowych.

 1. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

2.1   Wszelka prezentacja towarów umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży w odniesieniu do tych towarów. Postanowień § 1732 ust. 2 Kodeksu Cywilnego nie stosuje się.

2.2   Interfejs internetowy sklepu zawiera informacje o towarach, w tym o cenach poszczególnych towarów. Ceny towarów podane są łącznie z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Ceny towarów obowiązują przez czas ich wyświetlania w interfejsie internetowym sklepu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedawcę Umowy Kupna-Sprzedaży na indywidualnie uzgodnionych warunkach. W przypadku, gdy cena konkretnego towaru lub prawo do jego nabycia (w szczególności bilety, karnety itp.) jest uzależniona od spełnienia określonych warunków (np. zniżka dla dzieci, zniżka dla emerytów, zniżka grupowa, zniżka dla rodzin z dziećmi) i/lub dotyczy konkretnej osoby (np. niezbywalne bilety i bony imiennie), Kupujący lub inna osoba realizująca je na terenie Parku Mirakulum ma obowiązek udowodnić, że wszystkie te warunki zostały spełnione.

2.3   Dostawa towaru zostanie zrealizowana, jeśli jego charakter na to pozwala (np. bilet wstępu z kodem kreskowym lub podobnym), poprzez przesłanie go w formacie PDF na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w Zamówieniu (dalej jako „adres elektroniczny Kupującego”). Kupujący jest zobowiązany do wydrukowania towarów dostarczonych drogą elektroniczną na własny koszt, tak aby wydruk był czytelny maszynowo podczas korzystania z towaru na terenie Parku Mirakulum. W przypadku wykluczenia możliwości dostawy drogą elektroniczną interfejs internetowy sklepu zawiera również informację o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w interfejsie internetowym sklepu obowiązują tylko w przypadku, gdy towary są dostarczane na terytorium Republiki Czeskiej.

2.4   W celu zamówienia towaru Kupujący wypełnia formularz Zamówienia w interfejsie internetowym sklepu. Formularz Zamówienia zawiera przede wszystkim następujące informacje:

 1. a) zamówiony towar (Kupujący wkłada zamówiony towar do internetowego koszyka zakupów internetowego interfejsu sklepu),
 2. b) sposób zapłaty ceny zakupu towaru,
 3. c) dane dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionego towaru, jeżeli jest to istotne ze względu na charakter towaru oraz
 4. d) informacje o kosztach związanych z dostawą towaru, jeżeli wymóg ten jest istotny ze względu na charakter towaru

(zwane dalej łącznie „Zamówieniem“).

2.5   Na podstawie rejestracji na stronie internetowej Kupujący uzyskuje dostęp do swojego interfejsu użytkownika (zwanego dalej „Kontem Użytkownika”). Z poziomu interfejsu użytkownika Kupujący może „wkładać” towary do koszyka zakupów online oraz wybrać dostępny sposób dostawy produktów i metodę płatności.

2.6   Kupujący podczas rejestracji w serwisie oraz przy zamawianiu towaru zobowiązany jest do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych osobowych oraz poinformowania Sprzedawcy o ich zmianie. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są dokładne i zgodne z prawdą. Sprzedawca ma prawo usunąć niedokładne i nieprawdziwe dane osobowe.

2.7   Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zostały opisane w odrębnym dokumencie, który jest dostępny tutaj.

2.8   Kupujący przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które podał w Zamówieniu, a także możliwość wykrycia i poprawienia błędów, które mogły się pojawić przy wprowadzaniu danych do Zamówienia. Dane podane w Zamówieniu są uważane przez Sprzedawcę za prawidłowe. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia pocztą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.

2.9   Sprzedawca ma zawsze prawo, w zależności od charakteru Zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu lub szacunkowe koszty wysyłki), poprosić Kupującego o dodatkowe potwierdzenie Zamówienia (na przykład pisemnie lub telefonicznie).

2.10   Stosunek umowny między Sprzedawcą a Kupującym powstaje w chwili doręczenia potwierdzenia Zamówienia (akceptacji), które zostaje wysyłane Kupującemu przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Kupującego. Po zawarciu Umowy Kupna-Sprzedaży zgodnie z pierwszym zdaniem tego artykułu, Umowa Kupna-Sprzedaży może zostać rozwiązana poprzez odstąpienie od Umowy zgodnie z art. 4 Warunków Handlowych.

2.11   Kupujący wyraża zgodę na korzystanie ze środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu Umowy Kupna-Sprzedaży. Koszty poniesione przez Kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem Umowy Kupna-Sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty rozmów telefonicznych) pokrywa we własnym zakresie Kupujący.

2.12   Wysyłając zamówienie Kupujący potwierdza, że przed zawarciem Umowy Kupna-Sprzedaży zapoznał się z Warunkami Handlowymi.

2.13   Sklep internetowy funkcjonuje zazwyczaj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności ze względu na niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędną konserwację sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

 1. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1   Cena towaru i wszelkie koszty związane z dostawą towaru zgodnie z Umową Kupna-Sprzedaży zostaną zapłacone Sprzedawcy przez Kupującego bezgotówkowo kartą MasterCard lub Visa za pośrednictwem bramki płatności online (tzw. kartą online) lub przelewem bankowym.

3.2   Indywidualne lub inne metody płatności są oferowane i akceptowane w zależności od aktualnej dostępności lub w zależności od konkretnego towaru i czasu zakupu. Kupujący respektuje opcje oferowane w interfejsie internetowym i koszyku online, w szczególności przy zakupie łączonym różnych rodzajów produktów.

3.3   Ceny towarów podane są łącznie z podatkiem VAT i wszystkimi powiązanymi opłatami. Wraz z ceną zakupu Kupujący jest również zobowiązany do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości, jeżeli jest to istotne ze względu na charakter towaru. O ile wyraźnie nie określono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

3.4   Sprzedawca wyśle Kupującemu towar po zapłacie całej ceny zakupu, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych. Zapłata za towar oznacza zaksięgowanie odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedawcy.

3.5   Wszelkie rabaty od ceny towaru udzielone Kupującemu przez Sprzedawcę nie łączą się ze sobą.

3.6   Ważność biletów wstępu, karnetów, bonów itp. obowiązuje w sezonie roku kalendarzowego, w którym dany towar został zakupiony, przy czym decydującym momentem jest data zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży. W przypadku zakupu towaru po zakończeniu sezonu w danym roku kalendarzowym, towar zachowuje ważność przez okres bezpośrednio następującego po nim sezonu. Sezon oznacza godziny otwarcia Parku Mirakulum w okresie od kwietnia do października (włącznie) danego roku. Zakupiony towar należy wykorzystać w Parku Mirakulum w danym sezonie, ponieważ po upływie tego sezonu ważność towaru wygasa. W takim przypadku Kupującemu nie przysługuje rabat od ceny zakupu ani jego zwrot, nawet jeśli usługi odpowiadające danemu towarowi nie zostały wykorzystane.

3.7   Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w obrocie handlowym lub jeżeli jest to przewidziane przez ogólnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę – dotyczący płatności dokonanych na podstawie Umowy Kupna-Sprzedaży. Sprzedawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy – fakturę – po zapłaceniu ceny towaru i prześle ją w formie elektronicznej na adres e-mail Kupującego.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY PRZEZ KONSUMENTA

4.1   Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 lit a) Kodeksu Cywilnego nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług, jeżeli usługi te zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; niniejsze postanowienie dotyczy również przypadków, w których towar służy do realizacji usług na terenie Parku Mirakulum (np. bilet wstępu) i usługi te zostały spełnione. Kupujący przyjmuje zatem do wiadomości, że wykluczone jest odstąpienie od Umowy Kupna-Sprzedaży towarów wykorzystywanych do późniejszego świadczenia usług w przypadku, gdy usługi te zostały już wykonane przez Sprzedawcę. Kupujący ponadto przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 lit j) Kodeksu Cywilnego nie może odstąpić od umowy o świadczenie usług, zakwaterowania, przewozu, wyżywienia lub animacji czasu wolnego, jeżeli Sprzedawca świadczy te usługi w oznaczonym terminie; niniejsze postanowienie dotyczy również przypadków, w których towar służący do korzystania z usług na terenie Parku Mirakulum mógł być wykorzystany tylko w określonym terminie (np. program sylwestrowy, imprezy okolicznościowe itp.) lub przypadków, w których Kupujący rezerwuje na podstawie bonu lub vouchera konkretny termin, w którym usługa ma być świadczona przez Sprzedawcę.

4.2   Jeżeli odstąpienie nie dotyczy sytuacji określonej w artykule 4.1 lub innej sytuacji, w której nie można odstąpić od Umowy Kupna-Sprzedaży, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Kupna-Sprzedaży w ciągu czternastu (14) dni zgodnie z postanowieniami § 1829 ust. 1 Kodeksu Cywilnego od daty odbioru towaru, przy czym, jeśli przedmiotem Umowy Kupna-Sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części, termin ten biegnie od dnia odbioru ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od Umowy Kupna-Sprzedaży musi zostać wysłane do Sprzedawcy w terminie określonym w poprzednim zdaniu. Odstąpienie od Umowy Kupna-Sprzedaży może zostać wysłane przez Kupującego między innymi na adres biura Parku Mirakulum lub na adres e-mail Sprzedawcy skoly@mirakulum.cz.

Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.

4.3 W przypadku odstąpienia od Umowy Kupna-Sprzedaży zgodnie z art. 4.2 Warunków Handlowych, Umowa Kupna-Sprzedaży zostaje unieważniona od początku. Towar należy zwrócić Sprzedawcy w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy. Jeśli Kupujący odstąpi od Umowy Kupna-Sprzedaży, Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru do Sprzedawcy, nawet jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać odesłany zwykłą drogą pocztową. W przypadku towarów, które zostały wysłane na adres elektroniczny Kupującego (np. bilety wstępu z kodem kreskowym lub podobnym), lub w przypadku, gdy towary można powielić poprzez skopiowanie, Sprzedawca w razie odstąpienia Kupującego od Umowy unieważni towar w swoim systemie elektronicznym; w ten sposób unieważnione towary nie mogą być używane zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, a w przypadku ich użycia przez Kupującego lub inną osobę, nie zostaną przyjęte przez Sprzedawcę. Sprzedawca jest zobowiązany do unieważnienia towaru zgodnie z poprzednim zdaniem niezwłocznie po otrzymaniu od Kupującego stosownego odstąpienia od Umowy.

4.4   W przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 4.2 Warunków Handlowych Sprzedawca zwróci otrzymane od Kupującego środki pieniężne w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia Kupującego od Umowy Kupna-Sprzedaży, w taki sam sposób i przy użyciu takiej samej metody płatności, w jakiej Sprzedawca otrzymał środki od Kupującego. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego przy zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę i nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy Kupna-Sprzedaży, Sprzedający nie jest zobowiązany do wcześniejszego zwrotu otrzymanych środków Kupującemu, zanim Kupujący nie zwróci mu towaru lub udowodni, że wysłał już towar, lub zanim towar zostanie unieważniony zgodnie z art. 4.3 Warunków Handlowych.

4.5   Sprzedawca ma prawo jednostronnie zaliczyć wartość szkody wyrządzonej w towarze na poczet roszczenia Kupującego dotyczącego zwrotu ceny kupna.

4.6   Do momentu otrzymania towaru przez Kupującego, Sprzedawca ma prawo w każdej chwili odstąpić od Umowy Kupna-Sprzedaży. W takim przypadku Sprzedawca zwróci Kupującemu cenę zakupu bez zbędnej zwłoki, w taki sam sposób i przy użyciu takiej samej metody płatności, w jakiej zapłacono za towar.

4.7   Jeżeli wraz z towarem Kupujący otrzymał prezent, to umowa darowizny między Sprzedawcą a Kupującym zostaje zawarta z klauzulą, że w przypadku odstąpienia Kupującego od Umowy Kupna-Sprzedaży, umowa darowizny dotycząca takiego prezentu przestaje obowiązywać i Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedawcy towar wraz z otrzymanym prezentem.

4.8   Prawa do odstąpienia od Umowy Kupna-Sprzedaży określone w niniejszym artykule Warunków Handlowych mają zastosowanie tylko do stosunków umownych, w których po stronie Kupującego występuje konsument.

 1. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

5.1   W przypadku, gdy towary są dostarczane drogą elektroniczną na adres elektroniczny Kupującego zgodnie z art. 2.3 Warunków Handlowych, Kupujący jest zobowiązany do należytego sprawdzenia towaru natychmiast po otrzymaniu towaru na swój adres elektroniczny.

5.2   Jeśli sposób transportu zostanie uzgodniony na podstawie specjalnego życzenia Kupującego, wszelkie ryzyko i dodatkowe koszty związane z takim środkiem transportu ponosi Kupujący.

5.3   Jeśli Sprzedawca w ramach Umowy Kupna-Sprzedaży jest zobowiązany dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu, to Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru podczas dostawy.

5.4   W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, towar należy dostarczyć powtórnie lub w jakikolwiek inny sposób niż podany w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z ponownym dostarczeniem towarów, ewentualnie kosztów związanych z inną formą dostawy.

5.5   Przy odbieraniu towaru od przewoźnika, Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia czy opakowania nie zostały naruszone, a w przypadku jakichkolwiek usterek zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym przewoźnika. W przypadku stwierdzenia, że opakowanie zostało naruszone, Kupujący ma prawo nie przyjąć przesyłki od przewoźnika.

 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY

6.1   Prawa i obowiązki umawiających się stron dotyczące otrzymania wadliwego towaru są regulowane przez odpowiednie przepisy (w szczególności postanowienia § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Kodeksu Cywilnego).

6.2   Sprzedawca jest odpowiedzialny w stosunku do Kupującego za to, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności Sprzedawca jest odpowiedzialny w stosunku do Kupującego za to, że w momencie przekazania towaru Kupującemu:

 1. a) towar ma właściwości uzgodnione przez strony, a w przypadku braku takich uzgodnień ma takie właściwości, które Sprzedawca opisał lub jakich Kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i opublikowaną reklamę,
 2. b) towar nadaje się do celów, które Sprzedawca określił, lub dla których są zwykle używane tego rodzaju towary,
 3. c) zgadza się ilość, wymiary lub waga towaru,
 4. d) towar spełnia wymagania przepisów prawnych.

6.3   Kupujący ma prawo skorzystać z rękojmi za wady w przypadku wystąpienia wady towaru konsumpcyjnego w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od jego otrzymania. Jeżeli ważność biletu, karnetu, vouchera itp. jest ograniczona w czasie (patrz art. 3.6 Warunków Handlowych), Sprzedawca odpowiada za wady towaru, z którego Kupujący korzystał tylko w okresie jego ważności.

6.3   Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie Umowy, Kupujący ma prawo do usunięcia wady poprzez dostarczenie mu nowej rzeczy bez wady lub poprzez dostarczenie mu brakującej rzeczy; usunięcia wady poprzez naprawę rzeczy; stosowny rabat od ceny kupna; odstąpienie od Umowy. Kupujący poinformuje Sprzedawcę o wybranym przez siebie prawie przy zgłoszeniu wady lub bez zbędnej zwłoki po zgłoszeniu wady. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy, chyba że Kupujący zażądał usunięcia wady, która okazała się niemożliwa do usunięcia. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wady w odpowiednim terminie lub poinformuje Kupującego, że nie usunie wady, Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać stosownego rabatu od ceny kupna lub może odstąpić od Umowy. Kupujący-konsument ma prawo do stosownego rabatu, nawet jeśli Sprzedawca nie może dostarczyć mu nowej rzeczy bez wad, wymienić jej części lub naprawić rzeczy, a także w przypadku, gdy Sprzedawca nie naprawi sytuacji w rozsądnym czasie lub jeżeli środek naprawczy spowodowałby znaczne trudności dla konsumenta. Jeśli Kupujący nie wybierze swojego prawa w odpowiednim terminie, przysługują mu takie same prawa jak w przypadku nierażącego naruszenia Umowy – patrz poniżej.

6.4   Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi nierażące naruszenie Umowy, Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub stosownego rabatu od ceny kupna. Sprzedawca może wedle swego wyboru usunąć wadę poprzez naprawę rzeczy lub dostarczenie nowej rzeczy. Jeżeli Sprzedawca nie usunie wady rzeczy w stosownym terminie albo odmówi usunięcia wady rzeczy, Kupujący może żądać obniżenia ceny zakupu albo odstąpić od Umowy. Kupujący nie może zmienić dokonanego wyboru bez zgody Sprzedawcy.

6.5   Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skoly@mirakulum.cz

lub telefonicznie pod numerem +420 734 154 484 (codziennie w godz. 08.00 – 18.00) lub osobiście w godzinach otwarcia Parku Mirakulum pod adresem firmy Topolová 629, Milovice lub korespondencyjnie na adres Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment poinformowania Sprzedawcy przez Kupującego o złożeniu reklamacji.

6.6   Jeżeli towar ma postać biletu wstępu, bonu podarunkowego, karnetu lub innego bonu albo potwierdzenia uprawniającego do świadczenia usług i towarów w miejscu należącym do Sprzedawcy, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego utratę, kradzież, uszkodzenie lub niewłaściwe użycie przez osoby trzecie. Usługi, z których Kupujący nie skorzystał w ramach towaru zgodnie z poprzednim zdaniem, tracą ważność, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu ich ceny lub proporcjonalnej części.

 1. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI UMAWIAJĄCYCH SIĘ STRON

7.1   Kupujący nabywa prawo własność towaru po zapłaceniu pełnej ceny kupna towaru.

7.2   Sprzedawcę nie obowiązują w stosunku do Kupującego żadne kodeksy postępowania w znaczeniu § 1826 ust. 1 ust. e) Kodeksu Cywilnego.

7.3   Wszelkie reklamacje konsumentów będą rozpatrywane przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres skoly@mirakulum.cz. Sprzedawca prześle informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na adres e-mail Kupującego. Za pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich wynikających z Umowy Kupna-Sprzedaży odpowiada Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, IČ(NIP): 000 20 869, adres strony internetowej: http://www.coi.cz.

7.4   Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży towarów i świadczenia odpowiednich usług na podstawie pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej. Kontrola działalności jest przeprowadzana przez właściwy urząd ds. działalności gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa w określonym zakresie nadzoruje między innymi przestrzeganie ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumentów, w brzmieniu późniejszych przepisów.

7.5   Kupujący niniejszym przyjmuje ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu Cywilnego.

7.6   Kupujący przyjmuje do wiadomości, że inne prawa i obowiązki umawiających się stron wynikają z Regulaminu Parku Mirakulum, który jest dostępny w kasach biletowych oraz opublikowany na stronie internetowej Parku Mirakulum. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Parku.

 1. PRZECHOWYWANIE PLIKÓW COOKIES

8.1   Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw. plików cookies na swoim komputerze lub innym podobnym urządzeniu. W przypadku, gdy możliwe jest dokonanie zakupu na stronie internetowej i wypełnienie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Umowy Kupna-Sprzedaży bez przechowywania tzw. plików cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na takie przechowywanie.

 1. DORĘCZANIE KORESPONDENCJI

9.1   Wszelka korespondencja może być dostarczana na adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego w Zamówieniu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1   Jeżeli stosunek ustanowiony Umową Kupna-Sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), wówczas umawiające się strony uzgadniają, że relacja ta podlega prawu czeskiemu. Nie ma to wpływu na prawa konsumentów wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne spory będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne Republiki Czeskiej.

10.2   Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków Handlowych okaże się nieważne lub nieskuteczne, lub takim się stanie, to takie nieważne lub nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione nowym postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do takiego nieważnego lub nieskutecznego postanowienia. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i aneksy do Umowy Kupna-Sprzedaży lub Warunków Handlowych wymagają formy pisemnej.

10.3   Umowa Kupna-Sprzedaży wraz z Warunkami Handlowymi jest archiwizowana przez Sprzedawcę w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

10.4   Dane kontaktowe Sprzedawcy: adres korespondencyjny Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice, adres poczty elektronicznej  skoly@mirakulum.cz,

telefon +420 734 154 484.

10.5   Niniejsze Warunki Handlowe obowiązują od 01.08.2018 i zastępują dotychczasowe brzmienie Warunków Handlowych wraz z wszystkimi jego częściami. Nie wpływa to na ważność postanowienia ust. 1.7.

REGULAMIN KARNETÓW I ICH POSIADACZY

VOUCHER NALEŻY WYMIENIĆ W KASIE NA KARTĘ

Karnet jest wydawany imiennie i jest niezbywalny

Odwiedzający jest zobowiązany do okazania karnetu wraz z dowodem tożsamości

Karnet nie może nosić śladów jakichkolwiek modyfikacji ani uszkodzeń

Zakupionych karnetów nie można zwrócić ani wymienić

W przypadku zgubienia lub kradzieży karnetu zostanie naliczona opłata administracyjna w wysokości 250 CZK.

Po zakupie karnetu odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Parku Mirakulum  https://bit.ly/3AJIGVr

Park zastrzega sobie prawo do braku możliwości wykorzystania karnetów sezonowych we wcześniej określonych dniach (Piggy, Generali i inne). Dni, w których będą odbywać się te wydarzenia, zostaną podane na stronie internetowej www.mirakulum.cz

Przy zakupie należy sprawdzić poprawność danych na karnecie, późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane

Jakiekolwiek kopiowanie lub niewłaściwe użycie karnetu może stanowić przestępstwo

Posiadacz karnetu wyraża zgodę na tworzenie i publikację przez organizatora oraz osoby trzecie wszelkich form zapisu wydarzenia lub nagrania bez jakichkolwiek roszczeń. GDPR  https://bit.ly/3BKaWbT

4.8/5

Oferujemy niezrównany komfort dla rodzin z dziećmi, w tym bezpłatny parking. Na terenie całego parku dostępne są łąki piknikowe, przyjemne miejsca do siedzenia, dużo cienia, czyste toalety i szeroka oferta wysokiej jakości przekąsek i posiłków.

4,8 na 5 / od długiego czasu utrzymujemy wysoką ocenę

Dziękujemy za współpracę

Nasi partnerzy

Główny partner
Mirakulum-Hlavni-Partner_Generali_Ceska_pojistovna_BWMirakulum-Hlavni-Partner_Generali_Ceska_pojistovna
Partnerzy
Mirakulum-Partneri_Pigy_BWMirakulum-Partneri_Pigy
Mirakulum-Partneri_Unilever_BWMirakulum-Partneri_Unilever
Mirakulum-Partneri-logo_Pojizeri_a_Polabi_BWMirakulum-Partneri-logo_Pojizeri_a_Polabi
Mirakulum-Partneri_Denik_BWMirakulum-Partneri_Denik
Mirakulum-Partneri_Globus_BWMirakulum_Partneri_Globus
Mirakulum-Partneri_Kudy_z_nudy_BWMirakulum-Partneri_Kudy_z_nudy
Mirakulum-Partneri_Prima_BWMirakulum-Partneri_Prima
Mirakulum-Partneri_Olymptoy_BWMirakulum-Partneri_Olymptoy
Mirakulum-Partneri_Zpromotion_BWMirakulum-Partneri_Zpromotion
Mirakulum-Partneri_Radio_Blanik_BWMirakulum-Partneri_Radio_Blanik
Mirakulum-Partneri_Rolly_Toys_BWMirakulum-Partneri_Rolly_Toys
Mirakulum-Partneri_Meyvin.cz_BWMirakulum-Partneri_Meyvin.cz
Mirakulum-Partneri_Koli_BWMirakulum-Partneri_Koli
Mirakulum-Partneri_Pompo_BWMirakulum-Partneri_Pompo
Mirakulum-Partneri_Innogy_BWMirakulum-Partneri_Innogy
Mirakulum-Partneri_Staropramen_BWMirakulum-Partneri_Staropramen
Mirakulum-Partneri_Stezka_korunami_stromu_Krkonose_BWMirakulum-Partneri_Stezka_korunami_stromu_Krkonose